KRATKA ISTORIJA ORGANIZACIJE  
     
 

Udruženje „ Naša djeca  “ Zenica osnovano je u martu 1992 godine sa ciljem implementacije Konvencije UN o pravima djeteta.
U proteklih 14 godina Organizacija je nastojala da kroz svoje aktivnosti zadovolji potrbe svojih korisnika  ,stekne njihovo povjerenje i povjerenje  lokalne zajednice ,Kantonalnih i drugih organa  vlasti.Od osnivanja do danas Organizacija je imala preko 10.000   direktnih korisnika i više desetina hiljada indirektnih ,realizovala preko 20 projekata podržanih od strane međunarodnih i lokalnih donatora,stekla veliki broj prijatelja kako na Ze-Do kantonu tako i na području cijele Bosne i Hercegovine.
U početku svog rada (1992-1996 godine) Udruženje se baziralo na zaštitu osnovnih ljudskih – dječijih prava (pravo na život dostojan djeteta,pravo na igru  i dodatnu edukaciju) jer su ratna zbivanja upravo nametala potrebe za zaštitu ovih prava. U tom periodu smo obezbjedili adekvatan prostor za rad sa djecom (podrunske prostorije površine 360m2 , koje su bile sigurne za boravak djece) i realizovali smo oko 40 – tak aktivnosti za djecu i omladinu kao što su : sekcije,male škole,art radionice disko večeri,sportska takmičenja,kulturno-zabavne aktivnosti,radio emisije ,TV emisije na lokalnim TV stanicama,ljetovanja i slično).U periodu od 1992 do 1996 godine imali smo oko 5000 članova ( korisnika)  , djece i omladine uzrasta od 0 do 21 godinu.Brinuli smo o potrebama zdrave djece,bolesne djece(celijakija,slabovidna djeca,djeca sa oštećenim sluhom) i novorođenoj djeci.Uz pomoć mnogobrojnih donatora u to vrijeme su svi naši korisnici dobivali pomoć u odjeći , obući , hrani , lijekovima ,.slušnim aparatima ,naočalama,školskom priboru,igračkama i drugim za život potrebnim artiklima.Ujedno smo organizovali razne kulturno-zabavne i sportske aktivnosti od kojih je važno spomenuti 9 pozorišnih premijera Dramske sekcije u saradnnji sa Bosanskim narodnim pozorištem u Zenici.

Po završetku rata  Organizacija se usmjerila u pravcu organizovanja aktivnosti koje su imale za cilj umanjenja posljedica rata na mlade svih uzrasta i obezbjeđenja primjene Konvencije o pravima djeteta u poratnim uslovima.
Organi Organizacije usmjerili su se i na stvaranje uslova za kadrovsko i materijalno jačanje Organizacije. Tako smo pristupili edukaciji velikog broja aktivista i članastva u cjelini. Organizacija trenutno raspolaže sa 65 aktivista koji su edicurani za realizaciju Programa i učešće u aktivnostima Zajednice. Obezbjedili smo uslove da u statusu Gosta prisustvujemo svim sjednicama Općinskog vijeća i Skupštine Kantona i da sugerišemo ovim organima donošenje odluka koje su povoljnije za djecu i omladinu. Trenutno pripremamo u dogovoru sa nadležnim Kantonalnim ministarstvom dvije informacije koje je Skupšptina na našu sugestiju – prijedlog, uvrstila u Program rada za 2006 godinu. Radi se o  Infomaciji položaj mladih u Kantonu i Informaciji stanje Nevladinog sektora u Zeničko-dobojskom kantonu. Ove činjenice tumačimo ka veliki uspjeh i ugled našeg Udruženja.

Pored značajnih uspjeha u organizacionom i kadrovskom konstituisanju Udruženja za protekli period racionalnim angažovanjem raspoloživih sredstava, koja smo dobivali od brojnih donatora i prijatelja Udruženja obezbjedili smo i adekvatnu opremu za realizaciju programskih zadataka ; Organizacija sada raspolaže sa 13 računara, multimedijalnim projektorom, grafoskop, dva kompleta opreme za organizovanje promotivnih i zabavnih skupova ( pokretni disko), opremu za muzički studio i muzičku  radionicu, opremu za rad članova Omladinskog pressa ( kamera,digitalni fotoaparat,diktafone,CD –plejer  itd). Organizacija ima na raspolaganju oko 230 metara kvadratnih radnog zakupljenog prostora ( prostor je podrumski,ali funkcioniše) 
Zahvaljujući kadrovskom potencijalu I pomenutoj tehničkoj opremljenosti  Udruženja realizujemo veliki broj aktivnosti u koje je uključeno što direktno što indirektno oko 4000 mladih  ( implementacija strategija protiv droge , AIDS-a, muzičko-zabavni programi u saradnji sa našim klubovima na seoskom i prigradskom području i na području grada ,brojne radionice i klubovi itd ).

U topku rada smetnje nam pravi povremeni nedostatak  novčanih sredstava za reparaciju i održavanje raspoložive muzičke i elektronske opreme i obezbjeđenje relizacije pojedinih aktivnosti , i zato nam je neophodna povremena podrška.
 
         
  POTREBE KORISNIKA UDRUŽENJA  “NAŠA DJECA”ZENICA  
     
  K O R I S N I C I   P  O  T  R  E  B  E  
         
  Naši direktni korisnici su djeca starosne dobi od 3 do 18 godina i mladi od 18 do 25 godina, uključujući zdravu djecu i mlade,bolesnu djecu,djecu sa posebnim potrebama,socijalno ugroženu djecu,djecu bez jednog ili oba roditelja
Indirektni korisnici su porodice djece i mladih,  javne ustanove koje vode brigu o djeci, slušaoci naših radio emisija
 
  • Organizovano korištenje slobodnog vremena
  • Savladavanje emotivne krize
  • Slobodno izražavanje mišljenja.
  • Pravo na prijem informacija
  • Pravo na zdrav život
  • Edukacija iz oblasti informatike,medija,stranih jezika,prevencije zdravlja
  • Razvijanje kreativnosti,kulturno zabavne i sportske aktivnosti
  • Edukacija iz oblasti zaštite ljudskih  prava
  • Prevazilaženje problema izazvanih teškim ekonomskim i socijalnim položajem u sredini u kojoj žive
  • Razvijanje dobre prakse uključivanja djece i mladih u sve sfere javnog života